ผลได้ทางเศรษฐกิจของการใช้จ่ายภาครฐั ต่อการท่องเที่ยวไทย
Title:      ผลได้ทางเศรษฐกิจของการใช้จ่ายภาครฐั ต่อการท่องเที่ยวไทย
Categories:      Volume 12 Number 2 (July 2018)
BookID:      NER-1207022018-2
Authors:      พรเพ็ญ วรสิทธา
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

การใชจ้ ่ายของภาครฐั ทเี่ ก่ยี วกบั การเดนิ ทางและท่องเทยี่ วมบี ทบาทส

Book owner:      admin-th