ผลได้ทางเศรษฐกิจของธรุ กิจขนส่งต่ออตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
Title:      ผลได้ทางเศรษฐกิจของธรุ กิจขนส่งต่ออตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
Categories:      Volume 12 Number 2 (July 2018)
BookID:      NER-1207022018-3
Authors:      กุลนิดา แววรวีวงศ์ และ พรเพ็ญ วรสิทธา
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook