มูลค่าความเตม็ ใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการจดั การแหล่งท่องเที่ยว แบบคารบ์ อนตำ่
Title:      มูลค่าความเตม็ ใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการจดั การแหล่งท่องเที่ยว แบบคารบ์ อนตำ่
Categories:      Volume 12 Number 2 (July 2018)
BookID:      NER-1207022018-4
Authors:      สุนิดา พิริยะภาดา และ อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook