ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ตต่อรายได้ของครัวเรือนในประเทศไทย
Title:      ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ตต่อรายได้ของครัวเรือนในประเทศไทย
Categories:      Volume 13 Number 2 (july 2019
BookID:      NER-1302072019-2
Authors:      นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

The purpose of this study is to analyze the impact of internet usage on households’ income
in Thailand. Results indicate that internet usage has a significant positive impact on households’
income. When categorizing households’ income into three groups, including wage,
non-agricultural income, and agricultural income, it is evident that the internet usage has
positive impact on households’ wage and non-agricultural income but no impact on agricultural
income. In addition, this study also analyzes the relationship between the impacts of internet
usage and household’s characteristics. Results suggest that the internet usage has positive
impact on wage only for households in which the household head has at least lower-secondary
education. In addition, the adoption of internet also has a positive impact on wage only for
households in non-municipal areas.

Book owner:      admin-th