ประสิทธิภาพการระดมทุนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: กรณีศึกษา องค์กรศาสนาในประเทศไทย
Title:      ประสิทธิภาพการระดมทุนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: กรณีศึกษา องค์กรศาสนาในประเทศไทย
Categories:      Volume 13 Number 2 (july 2019
BookID:      NER-1302072019-3
Authors:      ณัฏชนน ไพรรุณ
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

Non-profit organizations play important role in social welfare. Especially for non-profit religious
organizations in Thailand, they are directly to Thai people at many levels ranging from
personal, community and society. As a result, Thai communities fully support them by donation
or merit. This study examines the fundraising efficiency for religious organizations in Thailand
through individual donations. We measure fundraising efficiency using translog stochastic
frontier analysis model. The study found that fundraising efficiency for religious organizations
from individual donations was relatively low. It was also found that donors would consider the
quality and corporate image of the organization before making a donation. In addition, the results
show that government grants have a negative impact on fundraising efficiency (crowding-out
effect). On the other hand, the use of information and communication technology improves
fundraising efficiency and leads to increasing individual.

Book owner:      admin-th