ความหลากหลายของกลุ่มผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย: มุมมองทางประชากรและสังคม
Title:      ความหลากหลายของกลุ่มผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย: มุมมองทางประชากรและสังคม
Categories:      Volume 13 Number 2 (july 2019
BookID:      NER-1302072019-4
Authors:      ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ และ ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

This research is a quantitative research based on data from the survey of the migration situation
of Thais in 2016 as part of the project on demographic change and well-being in the context of
the ageing society, by College of Population Studies, Chulalongkorn University. For the sample,
2,631 migrants were sampled at the household level by multi-stage random sampling. In this
study, we distinguish the diversity of migrant groups in Thailand as 4 major groups: migrants
focusing on reason about family and nuptiality, migrants from Bangkok, migrants focusing on
the advancement of life, and seasonal migrants. It is found that the migrants who focus on the
advancement of life are the majority of migrants in the country. This can be explained by the
need of socio-economic mobility or social mobility under the context of spatial inequality.

Book owner:      admin-th