การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและการวิเคราะห์ความไวของนโยบาย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Title:      การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและการวิเคราะห์ความไวของนโยบาย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Categories:      Volume 13 Number 2 (july 2019
BookID:      NER-1302072019-5
Authors:      วสุรัตน์ กลิ่นหอมรื่น และ อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

The Student Loan Fund (SLF) has confronted very large number of default loans. This problem
will certainly affect financial status of SLF and will even make SLF go bankrupt or have negative
capital very shortly. The objective of this research is to analyze the financial sustainability of
SLF and the various factors affecting SLF with actuarial valuation method and its sensitivity
analysis. Research results reveal that under normal scenario, SLF’s capital will be negative
within 2020. There are many resolutions such that the 30 percent reduction on numbers of
borrowers makes capital fund positive forever. This resolution can reduce expenditure of the
SLF equal to the received settlement amount, and can be managed independently by the SLF.

Book owner:      admin-th