ความเป็นมา :

สามามานักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้กำเนิดขึ้นโดยการริเริ่มของนักศึกษาเก่าของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่ง จำนวน 15 คน โดยมีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นผู้ประสานงาน ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2532 และหลังจากนั้นได้ร่วมกันจัดทำข้อบังคับขขึ้นโดยมีว่า "สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สพบ. เป็อักษรย่อว่า "สน.พศ." ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "NIDA:DEVELOPMENT ECONOMICS ALUMNI ASSOCIATION ใช้อักษรย่อว่า "NIDA-DEAS"

วัตถุประสงค์

 • เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกียวข้องกับการพัฒนาการเศรษฐกิจ
 • สร้างสรรค์และส่งเสิรมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสังคม
 • ส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างสมาชิก ตลอดาจนการเพิ่มพูนความรู่้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท

1. สมาชิกสามัญ
 • ได้แก้ ผู้ซึ่งเคยได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของคณะ ทั้งในอดีและปัจจุบัน
2. สมชิกวิสามัญ
 • ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ สมาชิกวิสามัญอาจขอเปลี่ยนสมาชิกเป็นสมาชิกสามัญได้ เมื่อได้เป็นสมาชิกวิสามัญแล้วอย่างน้อย 2 ปี
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
 • ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

อตีดนายกสามาคม

 • นายสมพล เกียรติไพบูลย์
 • พลโทธัญญะ วรคามิน
 • รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี
คณะกรรมการปัจุบัน

 1. นายสาคร ชนะไพบูลย์

2. นายไพรัช มณฑาพันธ์

3. นางนพวรรณ ปุสสะรังษี

4. นายภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

5. นายพัฒน์ พัฒนรังสรรค์

6. นายภานุพงศ์ ไตรศรี

7. นายวรานนท์ พงศ์อุดม

8. นางสาวศิริพรรณ ไชยรัตน์

9. นางสาวพุดดาน พันธุเณร

10. นางพรพรรณ เห็นสว่าง

11. นางสาวภารดี เทพคายน

: นายกสมาคม

: อุปนายก คนที่ 1

: อุปนายก คนที่ 2

: กรรมการและฝ่ายกิจกรรม

: กรรมการและฝ่ายวิชาการ

: กรรมการและประชาสัมพันธ์

: กรรมการและนายทะเบียน

: กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

: กรรมการและปฎิคม

: กรรมการและเหรัญญิก

: กรรมการและเลขานุการ

อัตราค่าบำรุง

 • สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงตลอดชีพ ชำระครั้งเดียว 200 บาท
 • สมาชิกวิสามัญ ค่าบำรุงปีละ 50 บาท
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุงสมาคม