ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
คณบดี
รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน อาจารย์ ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผศ. ดร.นิรมล อริยอาภากมล รศ.ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์ ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ ศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์ นายศุภกิจ ปรีดากรณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ เลขานุการคณะ