แผนการศึกษา

ซื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Economics Program

ชื่อปริญญา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ศ.ม.
Master of Economics
M.Econ.

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก (๒)
(ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตรแผน ข

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
๒. หมวดวิชาพื้นฐาน
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาหลัก
๙ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาเอก
๑๒ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๕. หมวดวิชาเลือก
-
๙ หน่วยกิต
๖. วิชาค้นคว้าอิสระ
-
๓ หน่วยกิต
๗. วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
-
๘. สอบประมวลความรู้
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
สอบปากเปล่า
รวม
๓๖ หน่วยกิต
๓๖ หน่วยกิต


โดยแบ่งแผนการศึกษาออกเป็น ๒ แผน คือ

๑. แผนการศึกษาแผน ก.๒ (ทำวิทยานิพนธ์)
 ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
สพ.๔๐๐๐
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
*เรียนก่อนเปิดภาค
ภส.๔๐๐๑
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
  ๓ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ศม.๔๐๐๐
หลักเศรษฐศาสตร์
๓ หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)
ศม.๔๐๑๐
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ศม.๖๐๐๑
จุลเศรษฐศาสตร์
๓ หน่วยกิต
ศม.๖๐๐๒
มหเศรษฐศาสตร์
๓ หน่วยกิต
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส.๔๐๐๒
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ศม.๕๐๐๐
เศรษฐมิติประยุกต์
๓ หน่วยกิต
ศม.๖๐๐๓
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : ทฤษฎีและการประยุกต์
๓ หน่วยกิต
ศม.๗๐๐๑
เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ
๓ หน่วยกิต
ศม.๗๐๐๒
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยยุทธศาสตร์ และการวางแผนกลยุทธ์
๓ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

ศม.๗๐๐๓
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
๓ หน่วยกิต
ศม.๗๐๐๔
เศรษฐกิจโลกและการวิเคราะห์ผลกระทบ
๓ หน่วยกิต
ศม.๙๐๐๔
วิทยานิพนธ์
๓ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

ศม.๙๐๐๔
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
๒. แผนการศึกษาแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
สพ.๔๐๐๐
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
เรียนก่อนเปิดภาคเรียน
ภส.๔๐๐๑
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ศม.๔๐๐๐
หลักเศรษฐศาสตร์
๓ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ศม.๔๐๐๑
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ศม.๖๐๐๑
จุลเศรษฐศาสตร์
๓ หน่วยกิต
ศม.๖๐๐๒
มหเศรษฐศาสตร์
๓ หน่วยกิต
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส.๔๐๐๒
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๒ หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)
ศม.๕๐๐๐
เศรษฐมิติประยุกต์
๓ หน่วยกิต
ศม.๖๐๐๓
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : ทฤษฎีและการประยุกต์
๓ หน่วยกิต
ศม.๗๐๐๑
เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ
๓ หน่วยกิต
ศม.๗๐๐๒
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยยุทธศาสตร์ และการวางแผนกลยุทธ์ 
๓ หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ศม.๗๐๐๓
เศรษฐศาสตร์ว่าและประเมินโครงการ
๓ หน่วยกิต
ศม.๗๐๐๔
การวางแผนและการติดตามประเมินผลโครงการ
๓ หน่วยกิต
ศม.๗๑๐๐
การออกแบบและวิธีวิจัย
๓ หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ศม.๙๐๐๐
การค้นคว้าอิสระ
๓ หน่วยกิต
ศม.๗๑xx
วิชาเลือกวิชาที่ ๑
๒ หน่วยกิต
ศม.๗๑xx
วิชาเลือกวิชาที่ ๒
๒ หน่วยกิต