แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

Master of Economics Program in Financial Economics

ชื่อปริญญา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (เศรษฐศาสตร์การเงิน)

ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์การเงิน)

Master of Economics  (Financial Economics)

M. Econ.  (Financial Economics)

ชื่อสาขาวิชา

การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)

การวางแผนการเงิน (Financial Planning)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก. (2)  36  หน่วยกิต  ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข       36  หน่วยกิต  ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต  วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก.(2) (ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตร แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
  2. หมวดวิชาพื้นฐาน
  3. หมวดวิชาหลัก
  4. หมวดวิชาเอก
  5. หมวดวิชาเลือก
  6. วิชาการค้นคว้าอิสระ
  7. วิทยานิพนธ์
  8. สอบประมวลความรู้

ไม่นับหน่วยกิต

6 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

-

-

12 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

ไม่นับหน่วยกิต

6 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 – 15 หน่วยกิต

3 – 9  หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

-

สอบประมวลความรู้

รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

แผน ก.(2) (ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000   พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                            3  หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3  หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 4001 จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน                                       1.5 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5011 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน             1.5 หน่วยกิต

ศก 5012 เศรษฐมิติการเงิน                                                            3  หน่วยกิต

ศก 6011 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน                  3  หน่วยกิต

ศก 6013 การเงินธุรกิจ                                                                  3  หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 1)                                                                        3  หน่วยกิต

รวม                13.5  หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5013 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน                                        1.5 หน่วยกิต

ศก 6012 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน                                3  หน่วยกิต

ศก 7xxx  วิชาเอก (วิชาที่ 2)                                                           3  หน่วยกิต

รวม                7.5  หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน

ศก 7xxx  วิชาเอก (วิชาที่ 3)                                                           3  หน่วยกิต

รวม 3  หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศก 9004  วิทยานิพนธ์                                                                  3  หน่วยกิต

รวม                3  หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ศก 9004  วิทยานิพนธ์                                                                  9  หน่วยกิต

รวม                9  หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                             3  หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา     3  หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 4001  จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน                                      1.5 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5011 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน             1.5 หน่วยกิต

ศก 5012 เศรษฐมิติการเงิน                                                            3  หน่วยกิต

ศก 6011 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน                  3  หน่วยกิต

ศก 6013 การเงินธุรกิจ                                                                  3  หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 1)                                                                        3  หน่วยกิต

รวม                13.5  หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5013 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน                                        1.5 หน่วยกิต

ศก 6012 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน                                3  หน่วยกิต

ศก 7xxx  วิชาเอก (วิชาที่ 2)                                                           3  หน่วยกิต

รวม                7.5  หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน

ศก 7xxx  วิชาเอก (วิชาที่ 3)                                                           3  หน่วยกิต

รวม 3  หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศก 7xxx วิชาเลือก                                                                       3  หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเลือก                                                                       3  หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเลือก                                                                       3  หน่วยกิต

ศก 9000  การค้นคว้าอิสระ                                                            3  หน่วยกิต

รวม                12  หน่วยกิต