รับสมัครกรณีปกติ

 • ครั้งที่ ๑ ประมาณกลางเดือนกันยายน - ต้นเดือนธันวาคม
  ครั้งที่ ๒ ประมาณปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมีนาคม
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
วิธีการคัดเลือก
 • พิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะ ๑ และวิชาภาษาอังกฤษ) และการสอบสัมภาษณ์

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

 • ครั้งที่ ๑ ประมาณต้นเดือนตุลาคม - กลางเดือนมกราคม
  ครั้งที่ ๒ ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
วิธีการคัดเลือก
 • คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์และอื่น ๆ
การให้ทุนการศึกษา
 • คณะจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะให้ทุกภาคการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ทุนที่คณะกำหนด

หลักฐานการสมัคร

๑ ลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองจากคณบดีคณะ ที่กำลังศึกษาว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี โดย ระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องประทับตราสถาบัน และ มีเจ้าหน้าที่รับรองอย่างครบถ้วน จำนวน ๑ ฉบับ
๒ ลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ชุด (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องแนบใบแสดง ผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย)
๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด
๖. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
๗. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา   (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจาก ต่างประเทศ)  โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Facsimile : (662) 377-7477
ทั้งนี้ สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ ๖ และ ๗ ได้ ถึง วันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสาร ไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน
การขอรับใบสมัคร
 • กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก :
  Website ของกองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗-๓๑๘๐ , ๐๒-๗๒๗-๓๑๗๖
การสมัครสอบคัดเลือก
 • ผู้สนใจยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น ๓
 • สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครส่งมาที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๑๑๘ ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐