หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน


วิธีการสมัครภาคปกติ

ภาคปกติ กรณีปกติ
 • รับสมัครครั้งที่ 1 ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
 • รับสมัครครั้งที่ 2 ประมาณปลายเดือนมีนาคม
 • รับสมัครครั้งที่ 3 ประมาณเดือนมิถุนายน
 • รับสมัครครั้งที่ 4 ประมาณเดือนสิงหาคม
คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะ 1และวิชาภาษาอังกฤษ) และการสอบสัมภาษณ์

ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 2

 • รับสมัครครั้งที่ 4 ประมาณปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม
 • รับสมัครครั้งที่ 5 ประมาณปลายเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคม
 • รับสมัครครั้งที่ 6 ประมาณเดือนต้นเดือนสิงหาคม – กลางเดือนสิงหาคม
คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์และอื่น ๆ

การให้ทุนการศึกษา

คณะจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะให้ทุกภาคการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ทุนที่คณะกำหนด


 

หลักฐานการสมัคร
 1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองจากคณบดีคณะ ที่กำลังศึกษาว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี โดย ระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องประทับตราสถาบัน และ มีเจ้าหน้าที่รับรองอย่างครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ
 2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดง ผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย)
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 6. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
 7. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจาก ต่างประเทศ) โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ :
  Educational Service Division,
  National Institute of Development Administration,
  118 Serithai Road, Klong Chan,
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477

  ทั้งนี้ สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 6 และ 7 ได้ ถึง วันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสาร ไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน
การขอรับใบสมัคร
 • กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก :
  Website ของกองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3365 , 0-2727-3376
การสมัครสอบคัดเลือก
 • ผู้สนใจยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1
 • สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครส่งมาที่ กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
หมายเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nida.ac.th