สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ปี พ.ศ.2513

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ปี พ.ศ.2531

ศาสตราจารย์ บุญชนะ  อัตถากร

ปี พ.ศ.2533

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปี พ.ศ.2533

ดร.เสนาะ อูนากูล

ปี พ.ศ.2534

ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

ปี พ.ศ.2534

ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล

ปี พ.ศ.2535

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ปี พ.ศ.2536

นายอานันท์ ปันยารชุน

ปี พ.ศ.2537

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร

ณ อยุธยา ปี พ.ศ.2538

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ปี พ.ศ.2539

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

ปี พ.ศ.2540

ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา

ปี พ.ศ.2542

ดร.อรัญ ธรรมโน

ปี พ.ศ.2544

ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

ปี พ.ศ.2545

ดร.มีชัย วีระไวทยะ

ปี พ.ศ.2546

นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ปี พ.ศ.2549

ดร.ฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์

ปี พ.ศ.2552

Professor Dr.Seiji F.Naya

ปี พ.ศ.2554

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ปี พ.ศ.2556


ดร.ศักดา                สายบัว                                  เม.ย.2510 – ธ.ค. 2561

ศาสตราจารย์         ดร.ไพจิตร              เอื้อทวีกุล                                             ส.ค. 2517 – มิ.ย. 2519

รองศาสตราจารย์   ดร.จิรายุ                 อิศรางกูร ณ อยุธยา               ก.ค. 2519 – ธ.ค. 2521

รองศาสตราจารย์   ดร.ธวัชชัย              ยงกิตเศรษฐ                          มี.ค. 2522 – มี.ค. 2526

รองศาสตราจารย์   ดร.จำลอง              อติกุล                                    มี.ค. 2526 – มี.ค. 2528

รองศาสตราจารย์   ดร.ธีระพงษ์            วิกิตเศรษฐ                            มี.ค. 2528 – มี.ค.2530

รองศาสตราจารย์   ดร.ประสิทธิ์            ตงยิ่งศิริ                                 มี.ค. 2530 – มี.ค.2534

ผู้ศาสตราจารย์       ดร.วุฒิเทพ             อินทปัญญา                          มี.ค.2534 – มี.ค. 2535

รองศาสตราจารย์   ดร.วิทย์                  สัตยารักษ์วิทย์                       มี.ค.2535 – มี.ค. 2537

รองศาสตราจารย์   ดร.วิวัฒน์ชัย          อัตถากร                                ธ.ค.2537 – พ.ย. 2539

ผู้ศาสตราจารย์ ดร.วิศาล                      บุปผเวส                                ธ.ค.2539 – พ.ย. 2545

รองศาสตราจารย์   ดร.ณัฏฐพงศ์          ทองภักดี                               ธ.ค.2545 – มี.ค. 2547

รองศาสตราจารย์   ดร.ราเชนทร์           ชินทยารังสรรค์                      เม.ย.2547 – เม.ย. 2553

รองศาสตราจารย์   ดร.อดิศร์                อิศรางกูร ณ อยุธยา               เม.ย. 2553 – เม.ย. 2556

ผู้ศาสตราจารย์       ดร.ณดา                 จันทร์สม                               เม.ย.2556 – ปัจจุบัน