ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558)

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

การศึกษาการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร:ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อความอยู่รอดทางการเงินขององค์กร By สิทธ์ สุนทรายุทธ์
การเลือกใช้ช่วงเวลาในการคำนวณและช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอัตราผลตอบแทนในการประมาณค่าเบต้าหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย By บุศรินทร์ มีสี และ สรศาสตร์ สุขเริญสิน
งบประมาณการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ข้อค้นพบในประเทศไทย By ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ และ ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริจาคของคนไทย By อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรีต่ออัตราการสูบบุหรี่ของคนไทย By ภาณุทัต สัชฌะไชย