เอกสารสัมมนาวิชาการประจำปี 2558

ปี 2558 บทความวิจัย " การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย : ปัญหาและความท้าทาย "

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง
1.

ผลกระทบจากความไม่สอดคล้องทางการศึกษาต่อตลาดแรงงานไทย
ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

2.

การพยากรณ์ความต้องการแรงงานระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

3.

อุดมศึกษาไทยภายใต้กรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) :โอกาสเพื่อการพัฒนาในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

4.

การสอบคัดเลือกแบบรับตรง การกวดวิชา และความไม่เท่าเทียมกันด้านโอกาสทางการศึกษาชั้นอุดมศึกษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์

5.

การคลังเพื่ออุดมศึกษากับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

6.

ธรรมาภิบาลกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม