ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

มุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าและเพาะปลูกพืชไร่

ปัจจุบัน การลดลงของพื้นที่ป่าในเขตภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในฐานะสาเหตุของปัญหาสืบเนื่องอื่นๆ ทั้งหมอกควันพิษ ภัยแล้ง น้ำท่วม รวมถึงภาวะโลกร้อน ทำให้กระแสสังคมตื่นตัวรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่า เช่น การปลูกป่าทดแทน ซึ่งก็ถูกตั้งคำถามในเชิงของความยั่งยืนของการดูแลรักษา และแนวทางที่จะสามารถป้องกันการทำลายป่าเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วันนี้ ผมจะกล่าวถึงกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่นำไปสู่ปัญหานี้ และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยแนวทางเศรษฐศาสตร์ อ่านต่อบทควาทั้งหมด