ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุน ดร.ก้องเกียรติฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ภาค 1/2560

ด้วยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เปิดรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ เพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ประจำภาค 1/2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) **โดยมายื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น**

รายละเอียดสมัครขอรับทุน

Download ใบสมัคร