อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยประมาณ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ

หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 100,000 บาท
---------------------------------------------------------------------------

ภาคพิเศษ เปิดให้เลือกเรียนได้ 2 กลุ่ม คือ วันธรรมดาตอนเย็น สัปดาห์ละ 3 วัน และ กลุ่มเรียนวันเสาร์-อาทิตย์
หน่วยกิตละ 4,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 180,000 บาท
<<< รายละเอียดของหลักสูตร>>>

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ

หน่วยกิตละ 1,500 บาท 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 100,000 บาท
-------------------------------------------------------------------------------

นอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)  
หน่วยกิตละ 5,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 260,000 บาท
<<< รายละเอียดของหลักสูตร>>>

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ ( English Program)

หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 100,000 บาท
<<< รายละเอียดของหลักสูตร>>>

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ภาคปกติ (English Program) 
หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 140,000 บาท
-------------------------------------------------------------------------------

ภาคพิเศษ (บล็อกครอส)        หน่วยกิตละ 7,000 บาท
ตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 323,000 บาท
<<< รายละเอียดของหลักสูตร>>>