ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559)

DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
การคลังเพื่ออุดมศึกษากับคุณภาพอุดมศึกษาไทย อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
การพยากรณ์ความต้องการแรงงานระดับอุดมศึกษา วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข*
การสอบคัดเลือกแบบรับตรง, การกวดวิชาและโอกาสทางการศึกษาในชั้นอุดมศึกษา ผศ.ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์
การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย: ปัญหาและความท้าทาย อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล และ ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
ความไม่สอดคล้องทางการศึกษา และผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย พิริยะ ผลพิรุฬห์* เดือนฉาย กองเงิน** กชชญาณ์ เถาลัดดา***
ธรรมาภิบาลกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย ณดา จันทร์สม
อุดมศึกษาไทยภายใต้กรอบความตกลง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข* สุพิชชา สุขพวง**