แผนการศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-แผนการศึกษา

แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Master of Economics Program in Business Economics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

Master of Economics  (Business Economics)

M. Econ.  (Business Economics)

วิชาเอก มีสาขาวิชาเอกจำนวน 3 สาขาวิชา ดังนี้

1.การวิเคราะห์โครงการ (Project  Analysis)

2.ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

3.ธุรกิจการเงินและการธนาคาร (Business Finance and Banking)

แผ่นพับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. click

แผ่นพับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ click

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก.(2)

(ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตรแผน ข.

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาพื้นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาหลัก

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเอก

9 หน่วยกิต

9 - 15 หน่วยกิต

5. หมวดวิชาเลือก

-

3 - 9 หน่วยกิต

6. วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

7. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

-

8. สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

 

 

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาแผน ก. (2)  (ทำวิทยานิพนธ์)

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000 *

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001 *

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

3 หน่วยกิต

 

สำหรับบัณฑิตศึกษา

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 4010

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

 

 

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 5010

พื้นฐานบัญชีและการเงิน

3 หน่วยกิต

ศธ 6010

จุลเศรษฐศาสตร์

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002 *

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 5020

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6020

มหเศรษฐศาสตร์

3 หน่วยกิต

ศธ 7000

อุตสาหกรรมและกลยุทธ์องค์การ

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

ศธ 7xxx

วิชาเอก  (วิชาที่หนึ่ง)

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศธ 6030

นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 7xxx

วิชาเอก  (วิชาที่สอง)

3 หน่วยกิต

ศธ 9004

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ศธ 9004

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

 

 

 

แผนการศึกษาแผน ข.  (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000 *

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001 *

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

3 หน่วยกิต

 

สำหรับบัณฑิตศึกษา

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 4010

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

 

 

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 5010

พื้นฐานบัญชีและการเงิน

3 หน่วยกิต

ศธ 6010

จุลเศรษฐศาสตร์

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002 *

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 5020

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6020

มหเศรษฐศาสตร์

3 หน่วยกิต

ศธ 7000

อุตสาหกรรมและกลยุทธ์องค์การ

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

ศธ 7xxx

วิชาเอก  (วิชาที่หนึ่ง)

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศธ 6030

นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 7xxx

วิชาเอก  (วิชาที่สอง)

3 หน่วยกิต

ศธ 8001

สัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ศธ 7xxx

วิชาเลือก (วิชาที่หนึ่ง)

3 หน่วยกิต

ศธ 7xxx

วิชาเลือก  (วิชาที่สอง)

3 หน่วยกิต

ศธ 9000

การค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

หมายเหตุ : แผนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

* เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ