ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 ประจำภาค 1/2562

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 ประจำภาค 1/2562 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนมิถุนายน 2562)

กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ
รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
รอบที่สอง

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รอบที่สาม : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  - วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศเดิม    รายละเอียดเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา