หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Master of Economics Program (Business Economics)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มีการเปิดสอนในเวลาราชการตั้งแต่ 2535 และได้เปิดสอนภาคพิเศษในปีต่อมา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเน้นพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐและองค์การสาธารณประโยชน์
ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
สาขาวิชาเอก : การวิเคราะห์โครงการ
: ธุรกิจระหว่างประเทศ
: ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ภาคพิเศษเรียนนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
สาขาวิชาเอก การวิเคราะห์โครงการ
ภาคพิเศษเรียนนอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
สาขาวิชาเอก การวิเคราะห์โครงการ
: ธุรกิจระหว่างประเทศ
: ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
รับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติ จำนวน 20 คน
ภาคพิเศษ : จำนวน 60 คน
อัตราค่าหน่วยกิต
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ภาคพิเศษ : หน่วยกิตละ 4,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ : ประมาณ 99,000 บาท
ภาคพิเศษ : ประมาณ 210,000 บาท

 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คุณได้อะไรจากการเรียน click

แผ่นพับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. click

แผ่นพับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ click