ภาพรวมหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
Master of Economics Program (Financial Economics)

เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมุ่งเน้นในการจัดสรรทรัพยากร (เงินทุน) ที่มีอยู่อย่างจำกัด ภายใต้ความเสี่ยง และความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น เศรษฐศาสตร์การเงินจึงเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กิจกรรมในตลาดการเงิน ซึ่งได้แก่ ตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมการจัดหาเงินทุนของกิจการต่างๆ

เป็นการผสมผสานของ ๓ สาขาวิชาหลัก ได้แก่ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีทางการเงิน และเครื่องมือทางเศรษฐมิติ เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบุคลากรทางการเงินที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจ มหภาค ตลาดทุน ตลาดเงิน ทั้งในและระหว่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตร

เปิดสอนทั้งภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือในวันธรรมดานอกเวลาราชการเฉพาะบางวิชา) โดยกำหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ซึ่งผู้ศึกษาในภาคปกติและภาคพิเศษสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาประมาณ ๑ ปีครึ่ง

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กับเศรษฐศาสตร์การเงิน

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (สาขาวิชาธุรกิจการเงิน) มุ่งเน้นที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางการเงินและช่วยตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน เช่น ทางเลือกของการลงทุนใดเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงินเป็นอย่างไรและจะจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไร ตลอดจนการเลือกแนวทางในการจัดการสินทรัพย์และภาระผูกพันของธุรกิจควรเป็นไปอย่างไร เป็นต้น

ในขณะที่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินมุ่งเน้นในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในตลาดการเงินและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ราคาของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ (พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ตราสารอนุพันธ์) ถูกกำหนดขึ้นอย่างไร ผู้ลงทุนควรถือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทใดบ้างในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน ผู้วิเคราะห์ควรใช้เครื่องมือใดจึงจะเหมาะสมในการวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น

จำนวนรับนักศึกษา : ต่อภาคการศึกษา
ภาคปกต : จำนวน ๔๐ คน
นอกเวลาราชการ : จำนวน ๗๐ คน
อัตราค่าหน่วยกิต
ภาคปกติ : หน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ ย่าท
นอกเวลาราชการ : หน่วยกิตละ ๕,๐๐๐ บาท
การเรียนการสอน
ภาคปกติ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.