ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการศึกษาดีเลิศเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
- ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 6,000 บาท สำหรับนักศึกษาไทย และเดือนละ 10,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
- ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 6,000 บาท สำหรับนักศึกษาไทย และเดือนละ 10,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
- ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00
- ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
- ระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
- ระดับปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า2.75 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.30

การสมัครขอรับทุน : ติดต่อที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
<<< Download ใบสมัคร >>>

เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหน่วยกติของรายวิชาตามหลักสูตร (เฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ดรับทุน)
ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกพร้อมกันปีละ 2 ครั้ง ก่อนการลงทะเบียนประจำภาค 1 และ ภาค 2 ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ขอรับทุนนี้จะต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบันบบัณฑิตพัพฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 29 ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน
2. มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
3. หากมิใช่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคแรก
จะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.0

การสมัครขอรับทุน : ติดต่อขอใบสมัครเพื่อรับทุนได้ที่คณะ
<<< Download >>>

เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาสูงเป็นพิเศษษโดยให้เป็นเงินทุนละไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปีละไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

การสมัครขอรับทุน : ติดต่อขอรับทุนได้ที่คณะ
<<< Download >>>


ผู้ขอรับทุนจะ ได้รับภาคการศึกษาละไม่เกิน 10,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน และต้องทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และให้อยู่ในการควบคุมของอาจารย์ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ขอรับทุนนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 17 ดังนี้


1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันที่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในขณะที่ขอรับทุน
2. มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
3. มีความเต็มใจและสามารถที่จะทำงานด้านวิชาการให้แก่สถาบันได้การสมัครขอรับทุนนักศึกษา
สามารถติดต่อขอใบสมัครเพื่อรับทุนได้ที่คณะที่ศึกษาอยู่

การสมัครขอรับทุน : ติดต่อขอรับทุนได้ที่คณะ
<<< Download ใบสมัคร >>>

เพื่อสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ โดยแยกตามแหล่งเงินเป็น 2 ประเภท คือ
1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบัน
2. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินทุน
• ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
• ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
หลักเกณฑ์การให้ทุน : นักศึกษาผู้ขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติของผู้รับทุนต้องเป็นไปตามระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 26 ดังนี้
1. ได้ศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา
2. เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ทำการวิจัย เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาโท หรือปริญญาเอกของสถาบันและเค้าโครงวิทยานิพนธ์นั้นได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณบดีแต่งตั้งแล้ว
3. ได้เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนวการเขียนวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการพิจารณา
4. ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษากับสถาบันเป็นระยะเวลา 5 ปี

การสมัครขอรับทุน : ติดต่อขอใบสมัครเพื่อรับทุนได้ที่คณะ
<<< Download ใบสมัคร >>>