เจ้าหน้าที่คณะ

เลขานุการคณะ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: ศุภกิจ  ปริดากรณ์

: เลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

: เลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

: สำนักเลขานุการคณะและงานบริการนักศึกษา

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3175

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


กลุ่มงานกาศึกษา

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: ไกรสีห์  ณ สงขลา

: นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

: รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

: สำนักเลขานุการคณะและงานบริการนักศึกษา

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-31796

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: วรพงษ์  ทองเปลว

: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

: การศึกษา

: สำนักเลขานุการคณะและงานบริการนักศึกษา

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-31799

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: อาภาพร  เปี่ยมใจชื่น

: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

: การศึกษา

: สำนักเลขานุการคณะและงานบริการนักศึกษา

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3176

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: จิตติมา  เดียงไธสง

: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

: การศึกษา

: สำนักเลขานุการคณะและงานบริการนักศึกษา

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3180

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: เทวี  น้อยทรง

: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการปริญญเอก

: การศึกษา

: สำนักเลขานุการคณะและงานบริการนักศึกษา

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3640

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


กลุ่มงานบริหารแลธุรการ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: ศรีอรุณ  ชื่นนางชี

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

: หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ

: สำนักงานคณบดี

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3179

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: นันทิยา  สีมาพันธ์

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

: บริหารและธุรการ

: สำนักงานคณบดี

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3178

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: จรัส  กวางษี

: พนักงานขับรถยนต์

: บริหารและธุรการ

: สำนักงานคณบดี

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3171

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: ชนะชัย  ขำต้นวงศ์

: พนักงานธุรการ

: บริหารและธุรการ

: สำนักงานคณบดี

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3178

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: ดวงเดือน  ม่วงศรี

: พนักงานสถานที่

: บริหารและธุรการ

: บริเวณห้องโถง

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3635

:


กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: พูนทรัพย์  ระวังกุล

: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

: หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

: สำนักเลขานุการคณะและงานบริการนักศึกษา

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3642

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: พิมพ์ธีมา  ผลิศักดิ์

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

: การเงินและพัสดุ

สำนักเลขานุการคณะและงานบริการนักศึกษา

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3634

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


กลุ่มงานแผนแลพัฒนา

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: สงคราม  ไชยแก้ว

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

: หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา

สำนักเลขานุการคณะและงานบริการนักศึกษา

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3641

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: สุปรียา แซ่ตัน

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน

: แผนและพัฒนา

สำนักเลขานุการคณะและงานบริการนักศึกษา

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3654

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

สำนักงาน


โทรศัพท์

อีเมล์

: สุรัตนวดี  บุญอยู่

: ผู้จัดการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

: 02-727-3644 Fax: 02-377-9790

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน