ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

Master of Economics Program in Economics and Management

ชื่อปริญญา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
Master of Economics (Economics and Management)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

รายวิชา

หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

(Economic concepts)

6

-  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

- การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด

เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

(Tools for economic analysis and management)

6

-การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร

-เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ

วิชาการประยุกต์และทักษะเพื่อการ

ตัดสินใจ

(applications and decision making skill)

แผนก (12)

แผน ข (21)

- สารัตถะทางเศรษฐศาสตร์

-นโยบายเศรษฐกิจ

-การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์องค์การ

-การจัดการการเงินและความเสี่ยง

-การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ

-ทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขัน

-เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

-นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หมวดวิชาวิจัยและการค้นคว้าอิสระ

(Research and Independent study)

แผนก (12)

แผน ข (3)

-Thesis

-การค้นคว้าอิสระ

Total

36/36