ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
1 ผลกระทบของการก่อหนี้สาธารณะต่อการบริโภคภาคเอกชน ปาจรีย์ วิวัฒนวรเศรษฐ์ (MFE,2558)
2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเดินเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย จากวัดศรีบุญเรืองถึงสานักงานเขตมีนบุรี (MBE,2557)
3 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตั้งบนหลังคาประเภทที่พักอาศัย ในพื้นที่ที่แตกต่างกันของประเทศไทย (MBE,2557)
4 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากนโยบายแทรกแซงราคาก๊าซเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง (MBE,2557)
5 ผลกระทบของการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย (MFE,2557)
6 AEC ต่อผลกระทบการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย MBE,2557
7 E-Business กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (MBE,2558)
8 Is money supply growth affecting international border trade of Thailand? (MDE,2558)
9 กรณีศึกษากลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [MFE, 2553]
10 กลยุทธ์การทำอาบิทราจและการเก็งกำไรส่วนต่างจากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษายางแผ่นรมควันชั้น 3 [MBE, 2552]
11 กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยใช้ข้อมูลงบการเงินในอดีต (MFE,2558)
12 กลไกการส่งผ่านของความผันผวนระหว่างตลาดหุ้น, ตลาดน้ำมัน และตลาดทองคำ [MBE, 2552]
13 การกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม (MBE,2558)
14 การกำหนดค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวสำหรับการใช้ประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี [MBE2552]
15 การกำหนดราคาค่าน้ำประปาที่เหมาะสม กรณีศึกษา การประปานครหลวง (MBE,2558)
16 การควบรวมกิจการในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ [MFE, 2553]
17 การคาดคะเนกำไรบริษัทของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ : เปรียบเทียบระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสาขาในต่างประเทศและบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีสาขาในต่างประเทศ [MBE, 2552]
18 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับมูลค่าการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา [MBE, 2553]
19 การค้าระหว่างประเทศช่วยลดการคอร์รัปชั่นได้จริงหรือไม่ : กรณีศึกษาประเทศในทวีปเอเชีย [MBE, 2552]
20 การจัดสรรเวลาของอาจารย์หญิงผู้สมรสแล้วกรณีมหาวิทยาลัยภาคเหนือ [MBE, 2553]

หน้า 1 จาก 13