สัมมนาที่ผ่านมาแล้วการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี ๒๕๕๕

การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง "ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน : ความท้าทายของสังคมไทย"  วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจัดประชุมกลุ่มย่อยที่ ๒ เรื่อง "ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาการเศรษฐกิจ" ณ ห้อง ๘๐๑ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น ๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ


  

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรและการสร้างค่านิยม

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ปรับปรุงหลักสูตรและการสร้างค่านิยมของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ"  ระหว่างวันที่ ๓๐ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม


 

FA-Seminar-3007...
FA-Seminar-30072552-001 FA-Seminar-30072552-001
FA-Seminar-3007...
FA-Seminar-30072552-002 FA-Seminar-30072552-002
FA-Seminar-3007...
FA-Seminar-30072552-003 FA-Seminar-30072552-003
FA-Seminar-3007...
FA-Seminar-30072552-004 FA-Seminar-30072552-004

คลิกที่รูปข้างบนเพื่อดูคลังภาพทั้งหมด

  

อบรมบริหารความเครียดในการทำงาน

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้ารับการอบรม เรื่อง "บริหารความเครียดในการทำงาน" ณ โรงแรมโรสการ์เดนท์ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑


 

FA-Training-110...
FA-Training-11072551-001 FA-Training-11072551-001
FA-Training-110...
FA-Training-11072551-002 FA-Training-11072551-002
FA-Training-110...
FA-Training-11072551-003 FA-Training-11072551-003
FA-Training-110...
FA-Training-11072551-004 FA-Training-11072551-004

คลิกที่รูปข้างบนเพื่อดูคลังภาพทั้งหมด