กิจกรรมคณะที่ผ่านมาแล้วโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร ณ ประเทศสิงคโปร์

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม สภาพสังคม และเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศสิงคโปร
  

Meet the faculty ภาคพิเศษ.

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดงาน Meet the faculty นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

  

 

 

  

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาคณะพัฒน่การเศรษฐกิจ

นายจิรัฐ เจนพึ่งพร นักศึกษาคณะพัฒนการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกำหนดราคาพลังงานทดแทน : กรณีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี 0 บี 2 บี 3) และไบโอดีเซล บี 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

  

สงกรานต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2552

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒ ณ สวนน้ำพัฒนธารา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


 

FA-Songkran-255...
FA-Songkran-2552-001 FA-Songkran-2552-001
FA-Songkran-255...
FA-Songkran-2552-002 FA-Songkran-2552-002
FA-Songkran-255...
FA-Songkran-2552-003 FA-Songkran-2552-003
FA-Songkran-255...
FA-Songkran-2552-004 FA-Songkran-2552-004

คลิกที่รูปข้างบนเพื่อดูคลังภาพทั้งหมด