กิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมาแล้วปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ ๓๘ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่นที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ

 

  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ ๕๖ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ ๒๗ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนตาการเศรษฐกิจ

 

  

งานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2554

พิธีไหว้ครู่ ประจำปี 2554

  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ศธ.25 และพศ.55

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตร ศธ.25  และ พศ.55
วันที่ 12 พ.ค. 2554 ณ ห้อง 702 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7

  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศธ. รุ่น 36 และ สก. รุ่น 3

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  รุ่น 36
และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่น 3
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

img_8808_resize
img_8808_resize img_8808_resize
img_8809_resize
img_8809_resize img_8809_resize
img_8810_resize
img_8810_resize img_8810_resize
img_8824_resize
img_8824_resize img_8824_resize

คลิกที่รูปข้างบนเพื่อดูคลังภาพทั้งหมด