หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ


รายชื่อวิชา

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน: ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาไม่นับหน่วยกิต
สพ.4000
ND.4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
Foundation for Graduate Studies
3 หน่วยกิต
ภส.4001
LC.4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
3 หน่วยกิต
ภส.4002
LC.4002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Integrated English Language Skills Development
3 หน่วยกิต
ภส.4011
LC.4011
การซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Language Skills for Graduate Studies
1 หน่วยกิต
ภส.4012
LC.4012
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Remedial Integrated English Language Skills Development
1 หน่วยกิต
พศ.4000
DE.4000
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 หน่วยกิต
พศ.4010
DE.4010
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Mathematics and Statistics for Economists
3 หน่วยกิต
  • หน่วยกิตที่ได้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 17.1 การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชานอกคณะในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน กระทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
  • วิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานของคณะเป็นวิชาบังคับเรียน นักศึกษาอาจได้รับยกเว้น โดยการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอนเป็นรายกรณี โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน และผลการศึกษากำหนดเป็น s หรือ u

 

2) หมวดวิชาพื้นฐาน: รวม 3 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ในแผน ก.2 และแผน ข.)

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
พศ.5000
DE.5000
เศรษฐมิติ I
Econometrics I
3 หน่วยกิต

 

3) หมวดวิชาหลัก: รวม 9 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ในแผน ก.2 และแผน ข.)

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
พศ.6100
DE.6100
จุลเศรษฐศาสตร์
Microeconomics
3 หน่วยกิต
พศ.6200
DE.6200
มหเศรษฐศาสตร์
Macroeconomics
3 หน่วยกิต
พศ.6300
DE.6300
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : ทฤษฎีและการประยุกต์
Development Economics : Theories and Applications
3 หน่วยกิต

 

4) หมวดวิชาเอก: รวม 12 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ในแผน ก.2 และแผน ข.)

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
พศ.7010
DE.7010
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ I
Public Economics I
3 หน่วยกิต
พศ.7020
DE.7020
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยยุทธศาสตร์
Economics of Strategy
3 หน่วยกิต
พศ.7030
DE.7030
การวิเคราะห์โครงการ
Project Analysis
3 หน่วยกิต
พศ.7040
DE.7040
การวางแผนและการติดตามประเมินผลโครงการ
Project Planning, Monitoring and Evaluation
3 หน่วยกิต

 

5) หมวดวิชาเลือก: รวม 9 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ในแผน ข.)

กำหนดให้นักศึกษาในแผน ข. เรียนวิชา พศ.7100 การออกแบบและวิธีวิจัย เป็นวิชาบังคับเลือก และเลือกวิชาอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกจากรายวิชาต่าง ๆ หรือจะเลือกจากหลักสูตรอื่นของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
  วิชาบังคับเลือก  
พศ.7100
DE.7100
การออกแบบและวิธีวิจัย
Research Design and Methods
3 หน่วยกิต
  วิชาเลือกทั่วไป  
พศ.7110
DE.7110
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์
Philosophy of Sufficiency Economy and Economic Applications
3 หน่วยกิต
พศ.7120
DE.7120
ความยากจนและการกระจายรายได้
Poverty and Income Distribution
3 หน่วยกิต
พศ.7130
DE.7130
เศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
Economics of Non-profit Sector
3 หน่วยกิต
พศ.7140
DE.7140
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ II
Public Economics II
3 หน่วยกิต
พศ.7210
DE.7210
โลภาภิวัตน์และการพัฒนาเศรษฐกิจ
Globalization and Economic Development
3 หน่วยกิต
พศ.7220
DE.7220
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
International Trade
3 หน่วยกิต
พศ.7230
DE.7230
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
3 หน่วยกิต
พศ.7310
DE.7310
ภาคการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Financial Sector and Economic Development
3 หน่วยกิต
พศ.7320
DE.7320
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
3 หน่วยกิต
พศ.7410
DE.7410
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
Labor Economics
3 หน่วยกิต
พศ.7420
DE.7420
ทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจ
Human Capital and Economic Development
3 หน่วยกิต
พศ.7430
DE.7430
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economics
3 หน่วยกิต
พศ.7510
DE.7510
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
3 หน่วยกิต
พศ.7520
DE.7520
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources Economics
3 หน่วยกิต
พศ.7530
DE.7530
ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Economic Issues in Natural Resource and Environmental Management
3 หน่วยกิต
พศ.7610
E.7610
ภาคการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Agricultural Sector and Economic Development
3 หน่วยกิต
พศ.7620
DE.7620
ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Industrial Sector and Economic Development
3 หน่วยกิต
พศ.7630
DE.7630
ภาคบริการและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Service Sector and Economic Development
3 หน่วยกิต
พศ.7710
DE.7710
เศรษฐมิติ II
Econometrics II
3 หน่วยกิต
พศ.8000-8090
DE.8000-8090
การศึกษาในหัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
Special Topics in Economics
3 หน่วยกิต
พศ.8800-8900
DE.8800-8900
การศึกษาตามแนวแนะ
Directed Studies
1-3 หน่วยกิต

 

6) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ: รวม 3 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
พศ.9000
DE.9000
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 หน่วยกิต

 

7) วิทยานิพนธ์: รวม 12 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
พศ.9004
DE.9004
วิทยานิพนธ์
Thesis
3 หน่วยกิต


  

คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
  
สพ.4000
ND 4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
Foundation for Graduate Studies
3 หน่วยกิต

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

  
ภส.4001
LC 4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษ
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
3 หน่วยกิต

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและการย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

  
ภส.4002
LC 4002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Integrated English Language Skills Development
3 หน่วยกิต

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  
ภส.4011
LC 4011
การซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Language Skills for Graduate Studies
1 หน่วยกิต

ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤาสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

  
ภส.4012
LC 4012
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Remedial Integrated English Language Skills Development
1 หน่วยกิต

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤาแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

  
พศ.4000
DE 4000
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 หน่วยกิต

การศึกษานิยามและแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และบทบาทของรัฐบาล ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน หลักคิดมูลค่าส่วนเพิ่ม (Marginal Analysis) การหาทางเลือกที่ดีที่สุด (Optimization) ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจมหภาค ทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงค์รวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ ความต้องการถือเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน รัฐบาลและนโยบายการคลัง ปัญหาเงินเฟ้อ และการว่างงาน ดุลการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

  
พศ.4010
DE 4010
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Mathematics and Statistics for Economists
3 หน่วยกิต

การประยุกต์เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบประเภทต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาตีความข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่มาของข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการและเทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง การนิรนัยทางสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน

  
2) หมวดวิชาพื้นฐาน
  
พศ.5000
DE 5000
เศรษฐมิติ I
Econometrics I
3 หน่วยกิต

การประยุกต์ทฤษฎีในการสร้างตัวแบบเศรษฐมิติ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์สมการพหุถดถอย และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อกำหนดของตัวแบบ การปรับวิธีประมาณการให้เหมาะสมกับประเภทของตัวแบบ การประมาณการกรณีตัวแปรเชิงคุณภาพ การศึกษาผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ และการฝึกปฏิบัติ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
3) หมวดวิชาหลัก
  
พศ.6100
DE 6100
จุลเศรษฐศาสตร์
Microeconomics
3 หน่วยกิต

ขอบเขตและวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค ค่าของเวลา การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงสร้างตลาดสินค้า ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจ โครงสร้างตลาดปัจจัยการผลิต ทฤษฎีดุลยภาพทั่วไป บทบาทของเงินในดุลยภาพทั่วไป ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ แนวคิดความทัดเทียมและประสิทธิภาพจากทฤษฎีการเปลี่ยนที่ (Changing Place Theory)

  
พศ.6200
DE 6200
มหเศรษฐศาสตร์
Macroeconomics
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีและตัวแบบหลักในมหเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงสถิติและเชิงพลวัต ตรวจสอบทฤษฎีกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบของมาตรการการเงินและการคลัง ทฤษฎีและตัวแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ และการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

  
พศ.6300
DE 6300
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : ทฤษฎีและการประยุกต์
Development Economics : Theories and Applications
3 หน่วยกิต

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและนัยเชิงนโยบาย ความเหมาะสมและข้อด้อยของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา การศึกษากระบวนการและนโยบายแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาประชากร ปัญหาจากการขยายตัวของเมือง มุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา เช่น การศึกษา การสาธารณสุข สินเชื่อและการเงินระดับจุลภาค (Credit and Microfinance) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  
4) หมวดวิชาเอก
  
พศ.7010
DE 7010
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ I
Public Economics I
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยบทบาทของรัฐ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ลักษณะและผลกระทบของความล้มเหลวของระบบตลาดและความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Asymmetric Information) บทบาทของรัฐในการแทรกแซงระบบตลาดเพื่อสวัสดิการของสังคมที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาการกระจายรายได้ ข้อจำกัดและความล้มเหลวของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด เศรษฐศาสตร์ทางเลือกสาธารณะ (Economics of Public Choices) กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและกรณีศึกษานโยบายสาธารณะที่สำคัญของประเทศไทย

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7020
DE 7020
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยยุทธศาสตร์
Economics of Strategy
3 หน่วยกิต

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ การศึกษาตลาดและความ สามารถในการแข่งขัน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการและองค์กรเพื่อการตัดสินใจ การศึกษาปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขความสำเร็จ การเขียนแผน เครื่องมือบริหาร และการประยุกต์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7030
DE 7030
การวิเคราะห์โครงการ
Project Analysis
3 หน่วยกิต

ความหมายและวิธีวัดสวัสดิการสังคม แนวคิดและทฤษฎีการวัดต้นทุน และผลตอบแทนของโครงการภายใต้โครงสร้างตลาดต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนในทางธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตร์ การเลือกใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุน หลักการชดเชย การคำนวณอัตราส่วนลดของสังคม การใช้ราคาตลาดและราคาทางเศรษฐศาสตร์ การคำนวณค่าสินค้าที่ไม่มีราคาตลาด

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7040
DE 7040
การวางแผน และการติดตามประเมินผลโครงการ
Project Planning, Monitoring and Evaluation
3 หน่วยกิต

การศึกษาวงจรและวิธีการวางแผนโครงการลงทุน บทบาทของภาครัฐและภาคประชาชนในการวางแผนโครงการ การติดตาม และประเมินผลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ศึกษาแนวคิด และวิธีการวางระบบการติดตามประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการ ศึกษากรณีตัวอย่างในประเทศไทยและต่างประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
5) หมวดวิชาเลือก
  5.1 วิชาบังคับเลือก  
  
พศ.7100
DE 7100
การออกแบบและวิธีวิจัย
Research Design and Methods
3 หน่วยกิต

ศึกษาวิธีการพัฒนากรอบปัญหาหรือโจทย์ของการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี สมมติฐาน และตัวแบบ กระบวนการวิจัยและการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัย งานสำรวจในการวิจัย การวิเคราะห์ผลและการอนุมานทางสถิติ การรายงานผลการวิจัย ตัวอย่างกาวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การนำเสนอข้อเสนอการวิจัยโดยนักศึกษา

  
  5.2 วิชาเลือกทั่วไป  
  

พศ.7110
DE 7110

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์
Philosophy of Sufficiency Economy and Economic Applications

3 หน่วยกิต

ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ได้พระราชทานนำมาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ปรัชญา เช่น การสร้างความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่อสังคม การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง การสร้างธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ (Economics of Information) สถาบันทางเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจตามหลักของปรัชญา

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7120
DE 7120
ความยากจนและการกระจายรายได้
Poverty and Income Distribution
3 หน่วยกิต

ความเชื่อมโยงระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการกระจายรายได้และความยากจน การวัดการกระจายรายได้ การกำหนดเส้นความยากจน การศึกษามิติต่างๆ ของความยากจนในเขตชนบทและเขตเมือง และนัยเชิงนโยบายของรัฐ บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ปัญหาความยากจน การศึกษาผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7130
DE 7130
เศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
Economics of Non-profit Sector
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริจาคเงินและเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น บทบาทขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในฐานะผู้ให้บริการสินค้าสาธารณะ ความสำคัญของภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรต่อการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์นโยบายภาษีและนโยบายอื่นๆของรัฐต่อการบริจาคของครัวเรือน การบริจาคของบริษัทเอกชน และการส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7140
DE 7140
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ II
Public Economics II
3 หน่วยกิต

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรและผลกระทบที่มีต่อการจัดสรรทรัพยากร อุปทานของแรงงาน การกระจายรายได้ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าสาธารณะ รายจ่ายภาครัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างกรณีศึกษารายจ่ายของรัฐบาล การลงทุนสาธารณะ และโครงการสวัสดิการสังคม

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7210
DE 7210
โลกาภิวัตน์และการพัฒนาเศรษฐกิจ
Globalization and Economic Development
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการพัฒนา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ และความตกลงทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติเกี่ยวกับการค้าเสรี ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7220
DE 7220
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
International Trade
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การเปิดเสรีการค้าพหุภาคี การรวมกลุ่มการค้าเสรีระดับภูมิภาคและทวิภาคี มาตรการทางการค้า และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ พลวัตของความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7230
DE 7230
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายทุนและเงินตราระหว่างประเทศ ทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราระหว่างประเทศ ตลาดทุน และบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและผลกระทบของการเปิดเสรีทางการเงิน

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7310
DE 7310
ภาคการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Financial Sector and Economic Development
3 หน่วยกิต

การศึกษาภาพรวมของตลาดการเงินและความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการลงทุนทางการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน ปัจจัยกำหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บทบาทของสถาบันการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐในการกำกับสถาบันการเงิน

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7320
DE 7320
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
3 หน่วยกิต

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน การใช้เครื่องมือและนโยบายการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินและทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์การดำเนินนโยบายทางการเงินและการใช้เครื่องมือทางการเงินของธนาคารกลาง ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดการเงินและต่อระบบเศรษฐกิจ การใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมปริมาณเงินทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศและจากต่างประเทศ ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงิน ทั้งของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7410
DE 7410
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
Labor Economics
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ผลิตภาพของแรงงาน ตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติกับแรงงาน ค่าชดเชยงานที่ไม่พึงประสงค์ การว่างงาน และระบบประกันสังคม การศึกษาผลกระทบที่มีต่อตลาดแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ และจากนโยบายและมาตรการของรัฐ

บุพวิชา พศ. 6100
  
พศ.7420
DE 7420
ทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจ
Human Capital and Economic Development
3 หน่วยกิต

การศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทุนมนุษย์และการพัฒนา ทฤษฎีการลงทุนในตัวคน ด้านต่างๆ การศึกษาผลงานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และรายได้ ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากภายนอกประเทศที่มีต่อทุนมนุษย์ ทฤษฎีการจัดสรรเวลา บทบาทของรัฐและนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100
  
พศ.7430
DE 7430
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economics
3 หน่วยกิต

แนวคิดและหลักการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์นโยบายสาธารณสุข การจัดการด้านระบบบริการสาธารณสุข การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรสาธารณสุข การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านสาธารณสุข การเงินและการคลังสาธารณสุข และการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ การลงทุนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  การเข้าถึงบริการสาธารณสุข บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7510
DE 7510
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
3 หน่วยกิต

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการพัฒนากับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับของเสียและมลพิษ การจัดการของเสียและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ การกระจายผลประโยชน์ในการจัดการของเสียและมลพิษระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการของเสียและมลพิษ ผลกระทบของมาตรการสิ่งแวดล้อมในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7520
DE 7520
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources Economics
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถเพิ่มพูนได้ (Non-renewable Resources) และที่สามารถเพิ่มพูนได้ (Renewable Resources) อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดและเครื่องชี้วัดความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำมาใช้ใหม่และการหาสิ่งทดแทน ปัญหา และนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7530
DE 7530
ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Economic Issues in Natural Resource and Environmental Management
3 หน่วยกิต

การศึกษาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบยั่งยืน การค้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐ ธุรกิจ ชุมชน องค์การสาธารณประโยชน์ หรือองค์การที่ไม่แสวงหากำไร การประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของข้อตกลงทางสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7610
DE 7610
ภาคการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Agricultural Sector and Economic Development
3 หน่วยกิต

การศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์การผลิต การบริโภค การแข่งขัน ตลาด และสินค้าในภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การลงทุน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การวิเคราะห์บทบาทสำคัญของภาคการเกษตรที่มีต่อการพัฒนาประเทศ เช่น บทบาททางด้านการค้า การลงทุน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนและกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการพัฒนาประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7620
DE 7620
ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Industrial Sector and Economic Development
3 หน่วยกิต

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจ อุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศที่กำลังพัฒนา การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและธุรกิจ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7630
DE 7630
ภาคบริการและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Service Sector and Economic Development
3 หน่วยกิต

การศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของภาคบริการ บทบาทและความสำคัญของภาคบริการต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และงานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตในภาคบริการ กรณีศึกษาของบางสาขา เช่น การท่องเที่ยว โทรคมนาคม เป็นต้น ศึกษาตัวอย่างนโยบายหรือมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.7710
DE 7710
เศรษฐมิติ II
Econometrics II
3 หน่วยกิต

การใช้ตัวแบบทางเศรษฐมิติเพิ่มเติมจากตัวแบบมาตรฐาน ในกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะ เฉพาะต่าง ๆ เช่น Panel Data และตัวแบบอื่น ๆ เช่น Binary and Multiple Choice Model เป็นต้น การประมาณค่าระบบสมการ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบต่าง ๆ เช่น การทดสอบ Unit Root และ Cointegration การสร้างตัวแบบ Var เพื่อใช้ประเมินผลกระทบ (Impulse Response) เป็นต้น

บุพวิชา พศ.5000, พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.8000-8090
DE 8000-8090
การศึกษาในหัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
Special Topics in Economics
3 หน่วยกิต

การศึกษาในหัวข้อพิเศษและทันสมัยทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคณะจะกำหนดให้เรียนตามความเหมาะสม โดยหัวข้อเรื่องจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคการศึกษา

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
  
พศ.8800-8900
DE 8800-8900
การศึกษาตามแนวแนะ
Directed Studies
1-3 หน่วยกิต

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์

  
6) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
  
พศ.9000
DE 9000
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 หน่วยกิต

นักศึกษาค้นคว้าวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยของตน ในสาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ โดยเน้นให้นักศึกษานำความรู้ทางพัฒนาการเศรษฐกิจมาประยุกต์

บุพวิชา พศ.7100
  
7) วิทยานิพนธ์
  
พศ.9004
DE 9004
วิทยานิพนธ์
Thesis เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
12 หน่วยกิต
บุพวิชาที่กำหนดในแต่ละวิชา คณบดีอาจยกเว้นบุพวิชาได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม