รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต (English Program) ครั้งที่ 1/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (English Program) กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

  

Admission-Master of Economics Program (English Program) for Tuition Fee Scholarship 1/2019)

The National Institute of Development Administration (NIDA) is accepting applications for admission to the Master of Economics Program (English Program) for Tuition Fee Scholarship Type 1 and Type 2, academic year 1/2019 (First Round). For more information Click here

  

ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 3/2561
กำหนดการสอบ : สอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 

: หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 3/2561

ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ

  

Admission-Master of Economics Program (English program) for Tuition fee scholarship 1/2018

The National Institute of Development Administration (NIDA) is accepting applications for admission to the Master of Economics Program (English Program) for Tuition Fee Scholarship Type 1 and Type 2, academic year 1/2018. For more information Click here

Bank of Thailand's Scholarship (only Thai student), academic year 1/2018. For more information Click here