รายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รายวิชา

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต

สพ 4000     พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                            3 ( 3 - 0 - 6 )

ND 4000   Foundation for Graduate Studies

ภส 4001     การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา       3 ( 3 - 0 - 6 )

LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate

Studies

ภส 4002   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                            3 ( 3 - 0 - 6 )

LC 4002   Intgrated  English Language Skills Development

ภส 4011     การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                3 ( 3 - 0 - 6 )

สำหรับบัณฑิตศึกษา

LC 4011     Remedial Reading Skills Development in

English for Graduate Studies

ภส 4012     การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   3 ( 3 - 0 - 6 )

LC 4012    Remedial Integrated English Language Skills

Development

ศธ 4010 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                          3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 4010 Mathematics and Statistics for Business Economics

 

หน่วยกิตที่ได้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิต ตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 3.1.1 การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานกระทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

 

ข. หมวดวิชาพื้นฐาน  (6 หน่วยกิต)

ศธ 5010 พื้นฐานบัญชีและการเงิน                                                    3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 5010 fundamentals of Accounting and Finance

ศธ 5020 เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ                                3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 5020 Applied Econometrics and Business Forecasting

 

ค.  หมวดวิชาหลัก  (9 หน่วยกิต)

ศธ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์                                                                3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 6010 Microeconomics

ศธ 6020 มหเศรษฐศาสตร์                                                               3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 6020 Macroeconomics

ศธ 6030 นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ                       3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 6030 Economic Policy and Business Environment

 

ง. หมวดวิชาเอก

กำหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียนวิชา ศธ 7000  อุตสาหกรรมและกลยุทธ์องค์การ เป็นวิชาเอกบังคับ และเลือกสาขาวิชาเอกอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเอก ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเอก คือ การวิเคราะห์โครงการ ธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเอกทุกสาขามุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา ซึ่งนักศึกษาสามารถระบุสาขาวิชาเอก ดังนี้

- ระบุสาขาวิชาเอกหนึ่งสาขา

เรียนวิชาเอกบังคับ จำนวน 3 หน่วยกิต และเรียนวิชาในสาขาวิชาเอกที่เลือก ครบ 6 หน่วยกิต

- ระบุสาขาวิชาเอกสองสาขา

เรียนวิชาเอกบังคับ จำนวน 3 หน่วยกิต และเรียนวิชาในสาขาวิชาเอกแต่ละสาขาที่เลือก

ครบ 6 หน่วยกิต จำนวนสองสาขาวิชา จนครบ 12 หน่วยกิต

 

วิชาเอกบังคับ

ศธ 7000 อุตสาหกรรมและกลยุทธ์องค์การ                                         3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7000 Industry and Organization Strategy

สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)

ศธ 7011 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน                                        3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7011 Investment Project Analysis

ศธ 7012 การวางแผนและจัดการโครงการ                                           3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7012 Project Planning and Management

สาขาวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

ศธ 7021 การค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ                                          3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7021 International Trade and Business

ศธ 7022 การเงินระหว่างประเทศ                                                      3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7022 International Finance

สาขาวิชาเอกธุรกิจการเงินและการธนาคาร (Business Finance and Banking)

ศธ 7031 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน                                          3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7031 Financial Market and Institutions

ศธ 7032 การวิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน                                             3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7032 Business and Financial Analysis

 

จ. หมวดวิชาเลือก

กำหนดให้นักศึกษาในแผน ข. เรียนวิชา

ศธ 8001 สัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                               3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 8001  Workshop in Business Economics)

และเลือกวิชาอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ศธ 7100 เศรษฐศาสตร์เพื่อการผลิตและการตลาด                                 3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7100 Economics for Operation and Marketing Management

ศธ 7200 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการบุคลากร                                     3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7200 Economics for Personnel Management

ศธ 7300 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจยั่งยืน                           3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7300 Sufficiency Economy Philosophy and Sustainable Business

ศธ 7400  การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและองค์การ                           3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 7400 Enterprise and Business Risk Management

 

หมายเหตุ

1. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือเลือกวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเอก หรือวิชาในหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันเป็นวิชาเลือก เพื่อให้หน่วยกิตครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้

2. กรณีเลือกวิชาในหลักสูตรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะนำและได้รับอนุมัติจากคณบดี

3. การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด

 

ฉ.  วิชาการศึกษาตามแนวแนะ

ศธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ                                                             3 ( 3 - 0 - 3 )

BE 8800 Directed Studies

 

ช. วิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับแผน ข)

ศธ 9000 การค้นคว้าอิสระ                                                                3  (0 - 0 - 12)

BE 9000 Independent Studies

 

ซ.  วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก.(2))

ศธ 9004 วิทยานิพนธ์                                                                    12 (0 - 0 - 48)

BE 9004 Thesis


>>>คำอธิบายรายวิชา<<<

แผ่นพับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. click

แผ่นพับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ click