รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2562

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

  

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 52 (ครั้งที่ 1/2562)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 52 (ครั้งที่ 1/2562)

  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 52

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รุ่นที่ 51 (เข้าเรียนสิงหาคม 2562)

***เปลี่ยนแปลงการรับสมัครครั้งที่ 2/2562***

กลุ่มเรียนวันเสาร์-อาทิตย์
กรณีสอบข้อเขียน :รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2562
: รายละเอียดประกาศ าวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2562 (สมัครออนไลน์ถึง 25 มกราคม 2562)
: ครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2562 (สมัครออนไลน์ถึง 12 เมษายน 2562)
: ครั้งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 21 มิถุนายน 2562 (สมัครออนไลน์ถึง 7 มิถุนายน 2562)

: รายละเอียดประกาศครั้งที่ 1 และ 3

รายละเอียดประกาศครั้งที่ 2 าวน์โหลดใบสมัคร

ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต : https://entrance.nida.ac.th หรือ click
หมายเหตุ

: มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176-77 หรือ @mbenida นะคะ