รายวิชา

ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                       ไม่นับหน่วยกิต

สพ 4000  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                         3 (3-0-6)

ND 4000  Foundation for Graduate Studies

ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                 3 (3-0-6)

LC 4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                                   3 (3-0-6)

LC 4002  Integrated English Language Skills Development

ภส 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                         3 (3-0-6)

สำหรับบัณฑิตศึกษา

LC 4011 Remedial Reading Skills Development in

English for Graduate Studies

ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                 3 (3-0-6)

LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

ศก 4001  จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน                                                  1.5(3-0-3)

FE 4001   Ethics and Elements of Financial Economics

หมายเหตุ 1. วิชาเสริมพื้นฐานเป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย ตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 3.1.1

2. เงื่อนไขในการเรียน/การยกเว้นวิชาเสริมพื้นฐานกระทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับวิชานั้นๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ข.  หมวดวิชาพื้นฐาน 6  หน่วยกิต

ศก 5011  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน                         1.5 (3-0-3)

FE 5011  Quantitative Analysis for Financial Economics

ศก 5012  เศรษฐมิติการเงิน                                                                         3 (3-0-3)

FE 5012  Financial Econometrics

ศก 5013  การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน                                                   1.5 (3-0-3)

FE 5013  Research in Financial Economics

ค. หมวดวิชาหลัก                                                                      9  หน่วยกิต

ศก 6011  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน                             3 (3-0-3)

FE 6011  Microeconomics for Financial Analysis

ศก 6012  เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน                                             3 (3-0-3)

FE 6012  Macroeconomics and Financial System

ศก 6013  การเงินธุรกิจ                                                                               3 (3-0-3)

FE 6013  Corporate Finance

ง.  หมวดวิชาเอก 9 – 15  หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาเอก คือ การวิเคราะห์การลงทุน และการวางแผนการเงิน โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สาขาวิชาเอกทุกสาขามุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา ซึ่งนักศึกษาสามารถระบุสาขาวิชาเอก ดังนี้

1. ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

เรียนวิชาเอก จำนวน 9 หน่วยกิต โดยที่ไม่ใช่สาขาวิชาเอกเดียวกัน

2.  ระบุสาขาวิชาเอกหนึ่งสาขา

เรียนวิชาในสาขาวิชาเอกที่เลือกครบ 9 หน่วยกิต

3. ระบุสาขาวิชาเอกสองสาขา

เรียนวิชาในสาขาวิชาเอกทั้ง 2 สาขา ให้ครบ 15 หน่วยกิต

1)  สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)

ศก 7001  ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์                                                                 3 (3-0-3)

FE 7001  Portfolio Theory

ศก 7011  ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์ 3 (3-0-3)

FE 7011  Asset Pricing Theory

ศก 7012  อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน                                   3 (3-0-3)

FE 7012  Financial Derivatives and Risk Management

2)  สาขาวิชาเอกการวางแผนการเงิน (Financial Planning)

ศก 7001  ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์                                                                 3 (3-0-3)

FE 7001  Portfolio Theory

ศก 7021  การวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง                                  3 (3-0-3)

FE 7021  Financial Planning and Wealth Management

ศก 7022  การวางแผนการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์                                 3 (3-0-3)

FE 7022  Investment Planning and Asset Management

จ.  หมวดวิชาเลือก กำหนดให้เลือกเรียนในแผน ข. ดังนี้                                 3 – 9  หน่วยกิต

1. ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

นักศึกษาเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

2. ระบุสาขาวิชาเอกหนึ่งสาขา

นักศึกษาเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

3. ระบุสาขาวิชาเอกสองสาขา

นักศึกษาเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือเลือกวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเอกของหลักสูตรที่ไม่ใช่สาขาวิชาเอกของตน หรือเลือกวิชาจากหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันเป็นวิชาเลือกเพื่อให้หน่วยกิตครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้  แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะนำและได้รับอนุมัติจากคณบดี

ศก 7121  การวิเคราะห์งบการเงิน                                                               3 (3-0-3)

FE 7121  Financial Statement Analysis

ศก 7122  การวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน                                   3 (3-0-3)

FE 7122  Securities Analysis and Investment Strategy

ศก 7123  การพยากรณ์อนุกรมเวลาทางการเงิน                                              3 (3-0-3)

FE 7123  Forecasting Financial Time Series

ศก 7124  การสร้างแบบจำลองทางการเงิน                                                    3 (3-0-3)

FE 7124  Financial Modeling

ศก 7125  ตลาดการเงินและนโยบายการเงิน                                                  3 (3-0-3)

FE 7125  Financial Market and Monetary Policy

ศก 7126  ตลาดการเงินระหว่างประเทศ                                                       3 (3-0-3)

FE 7126  International Financial Markets

ศก 7127  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน                                               3 (3-0-3)

FE 7127  Financial Innovation and Technology

ศก 7221  การวางแผนการประกันภัย                                                          1.5 (3-0-3)

FE 7221  Insurance Planning

ศก 7222  การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ                                                            1.5 (3-0-3)

FE 7222  Retirement Planning

ศก 7223  การวางแผนภาษีและมรดก                                                           1.5 (3-0-3)

FE 7223  Tax and Estate Planning

ศก 7224 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม                                                    1.5 (3-0-3)

FE 7224  Integrated Financial Planning

หมายเหตุ  การจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด

ช. วิชาการศึกษาตามแนวแนะ                                                         1 - 3  หน่วยกิต

ศก 8800 – 8900  การศึกษาตามแนวแนะ                                                     1-3 (3-0-3)

FE 8800 – 8900  Directed  Studies

ฉ.  วิชาการค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต

(กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ในแผน ข.)

ศก 9000  การค้นคว้าอิสระ                                                                        3 (0-0-12)

FE 9000  Independent Study

ซ. วิทยานิพนธ์                                                                         12  หน่วยกิต

ศก 9004  วิทยานิพนธ์                                                                              12 (0-0-48)

FE 9004  Thesis

 

<<<..คำอธิบายรายวิชา..>>>