ใช้เวลาเรียน 1 ปี 9 เดือน เรียนเป็นรายวิชา (block course) เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. เน้นการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารองค์การ การเรียนประกอบด้วย การศึกษาทฤษฎี กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข่าวสาร การอภิปราย การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร CLICK

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร CLICK