ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีสิทธิสอบปาก ครั้งที่ 3/2562  ระหว่างวันที่ 6- 9 สิงหาคม 2562 ณ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ชั้น 14 อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5820313023

นางสาวสุวิมล ชัยชนะ

2

5810323014

นางสาวอังค์วรา กาญจนประภา

3

5910323038

นางสาวอุษา พราห์มใหญ่

 • หากยังไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 1/2562 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • กำหนดการสอบ : วันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
 • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาสรุปรายวิชาการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1)  นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า โดยนำส่งที่คณะภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)

2)  คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้ การสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ไม่ใช่การสอบ Workshop  ดังนั้น ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

 • กรณีที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งนี้ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนตุลาคม 2562
  

ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมห้องสอบ ดูรายละเอียด
หมายเหตุ
***สัปดาห์ที่สอบ อาจจะมีการเรียนการสอนในบางรายวิชา กรุณาสอบถามอาจารย์ผู้สอนนะคะ***
  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีสิทธิสอบปาก ครั้งที่ 1/2562  ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2562 ณ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ชั้น 14 อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 5 คน ดังนี้

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5820313033

นายเมธาวี จำเมือง

2

5820313014

นางสาวสุพัตรา จรรยาวิทยานนท์

3

5820313024

นายธนกฤต ธารีไทย

4

5820313034

นางสาวอรทัย อนุลีจันทร์

5

5910323041

นายวันชัย โชคสุจริต

 • หากยังไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 2/2561 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • กำหนดการสอบ : วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
 • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาสรุปรายวิชาการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1)  นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ตัวอย่างแบบฟอร์ม) โดยนำส่งที่คณะภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)

2)  คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้ การสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ไม่ใช่การสอบ Workshop  ดังนั้น ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

 • กรณีที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งนี้ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนมิถุนายน 2562
  

ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ แนวปฏิบัติการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ และวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

แนวปฏิบัติการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ IS

- แบบอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ

- แบบฟอร์มรับทราบการเป็นที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ

แนวปฏิบัติการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท Thesis (Master Degree)

- แบบตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

- แบบฟอร์มการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

  

การแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 และกำหนดการซ้อม

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 39 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 จึงให้ผู้สำเร็จการศึกษา แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่http://reg.nida.ac.thได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร จำนวน 1,000.- บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมบริการ 10 บาท) โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (ใบนำฝาก) ของสถาบัน หรือชำระผ่าน Internet Banking และจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับพันธะต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา การส่งคืนหนังสือห้องสมุดให้เรียบร้อยมิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก

กำหนดการซ้อมย่อย ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คือ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

กำหนดการซ้อมใหญ่ คือ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

ติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nida.ac.th/commencement/

Announcement of Procedures for Attendance at the 39th Commencement Ceremony

หมายเหตุ

1. นักศึกษาต้องเข้าการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

2. หากนักศึกษาติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาในวันซ้อมย่อยได้ นักศึกษาต้องมาเขียนคำร้องพร้อมแนบเอกสารที่แสดงว่านักศึกษาติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาซ้อมย่อยได้ ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายใน 29 มีนาคม 2562

3. นักศึกษาเพศชายที่มีความประสงค์จะแต่งกายเป็นหญิง ให้มาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273176-77, 02-7273180 ในวันและเวลาราชการนะคะ

 

หน้า 1 จาก 65


 • มาตรฐานจรรยาบรรณ
  ของนักศึกษา
 • สิ่งที่พึงกระทำและ
  ไม่พึงกระทำ