ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562)

DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
  

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2561)

DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
  

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561)

DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์

Employment of Women and Domestic Violence: Empirical Evidences from Cambodia
Buntheourn Sen Udomsak Seenprachawong

Ex ante and ex post Moral Hazard in Public Health Insurance in Thailand

Tongyai Iyavarakul

ความเต็มใจจะจ่ายค่าบริการน้ำประปาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

อธิราช ทวีปฏิมากร และอุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

นโยบายการปฏิรูปอุตสาหกรรมกับประเทศอุตสาหกรรมของเวียดนาม
ญานี  ชวะโนทย์

เด็กดี - เด็กเก่ง? : คุณลักษณะของครอบครัวและสถานที่

ณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ


 

หน้า 1 จาก 8