ปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2549

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER....................................

Potential Gains to Thailand from Joining the Bangkok Agreement by Piriya Pholphirul
The Impact of International Oil Prices on Industrial Production:The Case of Thailand by Komain Jiranyakul

 

หน้า 9 จาก 9