ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561)

DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์

Employment of Women and Domestic Violence: Empirical Evidences from Cambodia
Buntheourn Sen Udomsak Seenprachawong

Ex ante and ex post Moral Hazard in Public Health Insurance in Thailand

Tongyai Iyavarakul

ความเต็มใจจะจ่ายค่าบริการน้ำประปาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

อธิราช ทวีปฏิมากร และอุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

นโยบายการปฏิรูปอุตสาหกรรมกับประเทศอุตสาหกรรมของเวียดนาม
ญานี  ชวะโนทย์

เด็กดี - เด็กเก่ง? : คุณลักษณะของครอบครัวและสถานที่

ณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ


  

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560)

DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
Subtle Cues and Other-Regarding Behaviors: Evidence from Economic Game Experiments in Thailand
The Effects of Public Funding on Efficiency of Thai Public Higher Education Institutions: A Two-Stage Double-Bootstrap Data Envelopment Analysis
การประเมินมูลค่าที่ไม่ได้ใช้ของความหลากหลายทางชีวภาพ: กรณีศึกษาของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาเทศกาลบุฟเฟ่ต์ผลไม้ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคต่อการรับรอง วัตถุดิบผักปลอดภัย และการแสดงคุณค่าโภชนาการ ของร้านอาหาร

  

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559)

DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
การกีดกันเพศหญิงในการจ้างงานวิชาชีพชั้นสูง นวลพรรณ ไม้ทองดี
การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายเพื่อการปรับปรุง การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ก้องภพ โนนสืบเผ่า และ อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
การศึกษาเศรษฐศาสตร์ของไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กุลลินี มุทธากลิน
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภัททา เกิดเรือง
โครงสร้างครอบครัวกับทักษะทางปัญญา ของนักเรียนไทย ศิวัช เทียมทัด
 

หน้า 2 จาก 9