ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

DIREK PATMASIRIWAT

 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

 

: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

: ศาสตราจารย์

: Ph.D (Economics), University of Georgia. USA

: โชน B ห้อง B07 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3650

:


Research Interests:
Public Economics, Local Public Finance, Environmental Economics, Applied Econometrics

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

: วิชา ศม.7100 การออกแบบและวิธีวิจัย

:

:

  

ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

THIRAPHONG VIKITSET

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

 

: ธีระพงษ์  วิกิตเศรษฐ

: ศาสตราจารย์

: Ph.D. (Economics), West Virginia University, USA

: โชน D ห้อง D07 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3187

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


Research Interests:
◊ Microeconomics, Electricity Economics, Energy Economics


  

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

PIRIYA PHOLPHIRUL

 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ


การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

โทรศัพท์

อีเมล์

 

 

: พิริยะ ผลพิรุฬห์

: ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

(เทียบเท่าศาสตราจารย์ระดับ ซี 11)

: Ph.D.(Economics), Georgia State University, USA

: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ ชั้น 14

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3136

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
◊ Human Development Economics, Economics of Service Sector, International
  

ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว

MEDHI KRONGKAEW

 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

 

: เมธี ครองแก้ว

: ศาสตราจารย์

: Ph.D.(Economics), Michigan State University, USA

: โชน A ห้อง A05 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3193

:

 


Research Interests
◊ Economics of Corruption, Poverty Income Distribution, Public Finance

  

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

SASATRA SUDSAWASD

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office hours

 

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

: ศาสตรา  สุดสวาสดิ์

: รองศาสตราจารย์

: Ph.D., Georgia State University, Atlanta, USA.

: โชน D ห้อง D01 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

: วันอังคาร เวลา 14.00 - 16.30 น.

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3191

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
International Economics , Public Economics , Applied Economics
Curriculum Vitae

  

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

SORASART SUKCHAROENSIN

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

 

: สรศาสตร์  สุขเจริญสิน

: รองศาสตราจารย์

: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

D.B.A. (Finance), Thammasat University, Thailand

: โชน B ห้อง B08 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3637

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


Research Interests:
Corporate Governance, Performance Benchmarking, ASEAN Capital Markets, Financial Literacy


 

  

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ADIS ISRANGKURA

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

 

: อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

: รองศาสตราจารย์

: Ph.D. (Economics), North Carolina State University, USA

: โชน D ห้อง D06 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-369

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


Research Interests:
◊ Cost Benefit Analysis, Environmental Economics, Environmics Valuation, Public Policy


ประวัติย่อ

  

รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

UDOMSAK SEENPRACHAWONG

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

: อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์

: รองศาสตราจารย์

: ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

: Ph.D. Business Administration (Economics), University of Memphis.USA

: โชน B ห้อง B10 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3198

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
Econometrics. Environmental Economics, Health Economics


  

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

NADA CHUNSOM

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก


Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

: ณดา จันทร์สม

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: คณบดี

: D.B.A.(Finance), United states International University, USA

: โชน A ห้อง A02 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: ห้องคณบดี อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3184

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
◊ Governance, Corporate Finance, Financial Investment, International Finance, Project Evaluation and Management


  

ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

PRASOPCHOKE MONGSAWAD

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

 


หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

: ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: Ph.D.(Economics), University of Missouri-Columbia, USA

: โชน B ห้อง B01 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: วันจันทร์ เวลา 15.00 - 16.00 น.

: วันอังคาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

: วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3197

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
◊ Development Economics, Macroeconomics, Public Economics
  

ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

PARIYADA SUKCHAROENSIN

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours


หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

: ปริยดา  สุขเจริญสิน

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

: D.B.A.(Finance), Thammasat University, Thailand

: โชน ฺB ห้อง B06 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3633

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
◊ Risk Management, Financial Econometrics, Portfolio Management, Corporate Finance, Mutual Fund, Financial Planning

  

รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

YUTHANA SETTHAPRAMOTE

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

: ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์

: รองศาสตราจารย์

ผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ

: Ph.D. (Economics), University of Warwick, UK

: โชน ฺD ห้อง D05 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3173

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
Applied Econometrics ,Empirical Asset Pricing, Economic Integration in Asia, Monetary Policy, Porecasting

  

ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

WISIT CHAISRISAWATSUK

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

: วิศิษฎ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

: Ph.D. (Economics), Florida State University, USA

: โชน ฺA ห้อง A08 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: หรือโดยการนัดหมาย

: 02-727-3182

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
Econometrics , Financial Economics , International Economics, Macroeconomics


  

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

SANTI CHAISRISAWATSUK

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

 

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

: สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: Ph.D. (Economics), Southern Illinois University, USA

: โชน A ห้อง A09 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: วันจันทร์ เวลา 15.00 17.00 น. วันพุธ เวลา 10.30 - 12.30 น.

: วันศุกร์ เวลา 15.00 - 17.00 น.

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3194

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:

◊Econometrics , Economic Development , Financial Economics , International Economics ,International Trade , Time series Analysis


  

ผศ.ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์

SUCHITTRA CHAMNIVICKORN

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours


หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์


: สุจิตรา  ชำนิวิกย์กรณ์

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: Ph.D.(Economics.), University of Illinois at Chicago. USA

: โชน ฺB ห้อง B09 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น

: วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3122

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
◊ Airlines Economics, Economics of Education, Human Capital, Mcroeconomics

  

ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

ANAN WATTANAKULJARUS

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hoursโทรศัพท์

อีเมล์


: อนันต์  วัฒนกุลจรัส

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: Ph.D (Agricultural and Applied Economics), University of Wisconsin-Madison, USA

: โชน A ห้อง A10 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: วันจันทร์ เวลา 10.00 - 12.00 น.

: และ เวลา 14.00 - 16.00 น.

: วันศุกร์ เวลา 10.00 - 12.00 น.

: 02-727-3188

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


Research Interests :
◊ Computable General Equilibrium (CGE) model, Tourism Economics, Development Economics

  

ผศ.ดร.อภิรดา ชิณประทีป

APIRADA CHINPRATEEP

 

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

โทรศัพท์

อีเมล

 

 

: อภิรดา  ชิณประทีป

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: Ph.D. (Applied Economics), University of Minnesota(Twin Cities), USA

: โชน ฺฺB ห้อง ฺB05 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: 02-727-3651

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
◊ Macroeconomic Modelling, Development Growth International Trade,Food andAgriculture, Energy, Environmental and Natural Resources,Monetary Economics,Public Finance, Infrastructure and project appraisal and business data analysis


 

  

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

AMAORNRAT APINUNMAHAKUL

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

CV

โทรศัพท์

อีเมล์


: อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: Ph.D. (Economics.), University of Ottawa, Canada

: โชน A ห้อง A01 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: CV.Up01052561

:

: 02-727-3192

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
Public Economics, Non-profit organizations, Social capital, Social Network, Labour Economics, Industrial Organization


  

อาจารย์ ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล

TONGYAI IYAVARAKUL

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours


โทรศัพท์

อีเมล์

: ทองใหญ่  อัยยะวรากูล

: -

: รองคณบดีฝ่ายบริหาร

: Ph.D. (Economics), Duke University, USA

: โชน ฺD ห้อง D03 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

:

: 02-727-3200

:


Research Interests:
Applied Microeconomics, Applied Econometrics  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

THASANEE SATIMANON

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours


โทรศัพท์

อีเมล์

 

: ทัศนีย์  สติมานนท์

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

: Ph.D. Economics Michigan State University, USA

: โชน ฺB ห้อง B04 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

:

: 02-727-3186

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
Agribusiness. Agricultural Economics, Game Theory. Labor Economics  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล

NIRAMOL ARIYAARPAKAMOL

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours


หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

: นิรมล  อริยอาภากมล

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

:

: Ph.D. (Economics), University of Bristol, UK

: โชน ฺB ห้อง B03 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: วันจันทร์ เวลา 14.00 - 18.00 น.

: วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3195

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน m


Research Interests:
Development Economics , Poverty and Income Inequality, International Trade
  

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

SARAN SARNTSART

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา


ห้องพัก

Office Hours


หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

: ศรัณย์  ศานติศาสน์

: -

: Ph.D. Economics Australian National University, Australia

: Chartered Islamic Finance Professional (CIFP)

: โชน ฺB ห้อง B04 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3153

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
Macroeconomics, Islamic Banking and Finance


  

อาจารย์ ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล

ATHKRIT THEPMONGKOL

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours


โทรศัพท์

อีเมล์

 

: อัธกฤตย์  เทพมงคล

:

: Ph.D. (Economics) NationalUniversitySingapore,Singapore

: โชน ฺD ห้อง D02 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

:

: 02-727-3201

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Research Interests:

Macroeconomics, Asset price bubbles, Crises, Dynamic economy

Research Interests:
Macroeconomics, Asset price bubbles, Crises, Dynamic economy