รายชื่อสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า
  
รหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลหลักสูตรภาครุ่น
5100000004 นาย จักรเทพ มั่งมีสมหวัง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ 5
5000000003 นาย สมควร ใจงาม พัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ 10
5300000001 นาย สมพร จันทร์ชัยดี พัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ 1
0000000002 นางสาว สมศรี สีสองสองอาร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 12