| ส่งบทความ


e-mail :

captcha

สถานที่ติดต่อ หรือข้อมูลการสมัครสมาชิกวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร
NIDA Economic Review คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
คุณสงคราม ไชยแก้ว
โทร: 0-2727-3641 แฟกซ์: 0-2375-8842
Email : songkram@ics.nida.ac.th